Heemkundige Kringen

Tijdschriften van bevriende heemkundige kringen waarmee we een uitwisselingsakkoord hebben.

Subcategorieën

 • Categorie Berla Meise Berla Meise

  Wij zijn de erfgoedkring van de huidige gemeente Meise (dus de vroegere gemeenten Meise, Oppem en Wolvertem) en pogen ons gezamenlijk verleden op een zo breed mogelijke basis te ontdekken, voor de toekomst veilig te stellen en voor geïnteresseerden beschikbaar te maken. We verenigen een grote waaier aan personen met soms erg verschillende interesses en kennisgebieden. Onderlinge hulp en contacten zijn dus erg belangrijk.

 • Categorie Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap

  De BKW (Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap) is een Geschied- en Heemkundige Kring die in mei 1977 boven de doopvont werd gehouden. Stichter-Voorzitter en grote bezieler was Gilbert Romeyns (een inwijkeling uit Elst in Oost-Vlaanderen) die ons helaas veel te vroeg is ontvallen op 9.6.1985. Van in de beginne vond hij de nodige steun en medewerking bij Edgard Van Droogenbroeck (een geboren Bodegemnaar, doch sinds 1986 wonende in Horebeke in de Vlaamse Ardennen), die tot op heden nog steeds de functie waarneemt van BKW-secretaris. De naamkeuze van onze heemkring beklemtoonde de doelstellingen: Bodegem ons werkgebied, Cultuur in het algemeen en Werkgemeenschap, of het eensgezind ijveren om het gestelde doel te verwezenlijken.

 • Categorie Cultuur en Heemkring Sint-Gertrudis Ternat Cultuur en Heemkring Sint-Gertrudis Ternat

  Op 30 oktober 1967 werd de “Cultuur- en Heemkring Ternatse Club” gesticht door Freddy Verdoodt, tevens eerste voorzitter. De eerste beheerders waren naast Freddy Verdoodt, Jean-Pierre Duchâtelet, Paul De Cubber, Louis De Saeger, Jean De Geyndt, Leopold Verheyden, Daniël Magosse, Edward Swab, Willy Thysens en Philippe Wijns. In eerste instantie werd een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven ‘Eigen Heem’. Na een jaargang werd gestopt met deze uitgave wegens financiële omstandigheden.

 • Categorie Geschied- en Heemkundige Kring van Landen Geschied- en Heemkundige Kring van Landen

  De Geschied- en Heemkundige Kring Landen vzw werd tijdens de stichtingsvergadering van 30 september 1974 boven de doopvont gehouden. De vergadering ging door in de Raadzaal van het Landense stadshuis en werd aangekondigd in ‘Landen Weekend’ van 26 september 1974. Initiatief hiervoor werd destijds genomen door Pascal Delameillieure en de eerste bijeenkomst werd voorgezeten door René Graindor, toenmalig schepen van cultuur. Er werden 22 aanwezigen genoteerd, in alfabetische volgorde waren dat: Coenen Pierre, Degreef Harry, Degreef Urbain, Delameillieure Pascal, Demolon Rita, Frederickx Jozef, Graindor René, Kempeneers Alfons, Kempeneers Willy, Michiels Maurice, Mievis Ivo, Servranckx Jozef, Souphy Jean-Paul, Sprengers Jacques, Stevens August, Tilkens Edgard, Vancauwenbergh Frans, Vandebroek Jean-Claude, Vandenbosch Alberic, Vanhoebroeck Jos (deken), Vanrijkel Jean en Winnen Willy (Brustem).

 • Categorie Geschied-en Oudheidkundige Kring van Ronse Geschied-en Oudheidkundige Kring van Ronse

   

   

 • Categorie Heemkundig genootschap "Van Witthem" Beersel Heemkundig genootschap "Van Witthem" Beersel

  Ons Genootschap mag trots terugblikken op een geruim aantal grotere en kleinere realisaties. We zetten de voornaamste mijlpalen op een rijtje. Op 23 oktober 1997 kwamen de eerste enthousiastelingen samen om hun hobby -de Beerselse geschiedenis bestuderen- in een officiële vereniging te bundelen. Op 13 november 1997 werden de statuten goedgekeurd en was de 'heemkundekring Beersel' geboren. Deze statuten werden bekrachtigd door de gemeenteraad op 21 januari 1998. Op 25 juni 1998 werd de naam gewijzigd tot Heemkundig Genootschap "van Witthem" Beersel en op 27 juli 1998 nam het schepencollege hiervan akte.

 • Categorie Heemkundige Kring "Belledaal" Affligem Heemkundige Kring "Belledaal" Affligem

  De Heemkundige Kring Belledaal is de heemkundige vereniging in Affligem en werd opgericht op 27 april 1984. Stichter en eerste voorzitter was Leo De Ryck en het secretariaat werd vanaf het begin tot 2016 beheerd door Wilbert De Leyn en Mia Kerstens. Belledaal richt zich tot ieder die meer wil weten over de plaatselijke geschiedenis en folklore, ieder die oog heeft voor het waardevolle in onze gemeente en wie zich daarvoor wil inzetten. Ook wie zijn familiegeschiedenis wil maken kan terecht bij Belledaal evenals de jeugd die op zoek is naar documentatie en informatie voor jaar- of eindwerk over een plaatselijk historisch onderwerp. Belledaal zet zich in voor het bekendmaken, het behoud en de valorisatie van het cultuurpatrimonium en erfgoed in de gemeente : organiseert daarvoor uitstappen, wandelingen, tentoonstellingen en lezingen, veelal in samenwerking met de Gidsen Affligem en de dienst Toerisme.

 • Categorie Heemkundige Kring "De Semse" Heemkundige Kring "De Semse"

  De Heemkundige Kring de Semse werd gesticht in 1985 onder impuls van de gemeente Zemst. Het werkgebied omvat de vijf deelgemeenten van de fusie Zemst. Als naam van de heemkring werd de oudste in de archieven gevonden naam, “de Semse” gekozen.

  Bij haar stichting werd de Semse ondergebracht in de Schranshoeve te Eppegem. Zij beschikte er over een vergaderlokaal, een cafetaria, een tentoonstellingszaal en een grote opslagruimte op de zolders. De cafetaria werd eerst uitgebaat door vrijwilligers, later door een gerant. Eind 1999 besloot de gemeente de Schranshoeve te verhuren aan een brouwerij en de Semse moest op zoek naar een nieuw onderkomen. Uiteindelijk werd gekozen voor de voormalige jongensschool te Zemst waar enkele lokalen vrij waren na het vertrek van de judoclub die naar de Budohal te Elewijt verhuisde. De rest van de lokalen van het schoolgebouw werd toen nog ingenomen door de hoofdbibliotheek van Zemst. Vanaf 1 april 2000 kon de Semse de vrijstaande lokalen in gebruik nemen.

 • Categorie Heemkundige Kring Osschaert Heemkundige Kring Osschaert

   

   

 • Categorie Heemkundige Kring Pollare Heemkundige Kring Pollare

   

   

 • Categorie Heemkundige Kring van Huldenberg Heemkundige Kring van Huldenberg

   

   

 • Categorie Hertogelijke Aarschotse kring voor heemkunde Hertogelijke Aarschotse kring voor heemkunde

   

   

 • Categorie Het oude land van Edingen en omliggende Het oude land van Edingen en omliggende

  Beter gekend als HOLVEO

 • Categorie Histories (Heemkunde Vlaanderen) Histories (Heemkunde Vlaanderen)

  Heemkunde Vlaanderen is sinds 1 januari 2019 opgegaan in Histories, de nieuwe dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel. De vzw neemt actief een landelijke rol op voor erfgoedpraktijken zoals heemkunde, familiekunde en cultuur van alledag. Daarnaast bieden we een thuis aan het bodemvondstenplatform Medea en aan de nieuwe gemeenschap van metaaldetectoristen.

  Histories zet de vele duizenden erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel centraal in haar werking. We gebruiken deze  inclusieve  term  voor  iedereen  die  uit  eigen  beweging  –  uit  passie  –  erfgoedwerk  verricht  in  de  vrije  tijd.  Die  vrijwillige  activiteit  onderscheidt  zich  van  het  zogenaamde  professionele  erfgoedwerk  dat  door  beroepskrachten  wordt uitgevoerd. Erfgoedvrijwilligerswerk mag echter niet gezien worden als het tegenovergestelde van professioneel –  versta:  kwaliteitsvol  of  vakkundig  -  werk.  Integendeel:  op  vele  vlakken  en  domeinen  zijn  erfgoedvrijwilligers  dé  (ervarings-)deskundigen.

  De  kennis  en  kunde  van  erfgoedvrijwilligers  is  verankerd  in  hun  hart,  handen  en  hoofd.  Ze  delen  die  via  de  vele  erfgoedpraktijken en -activiteiten die ze belangeloos verrichten. Dat doen ze in gemeenschap, binnen hun eigen kring of vereniging, maar ook voor de gemeenschap. Ze zorgen voor sociale cohesie en ze versterken de hele cultureel-erfgoedsector  als  helpende  hand  voor  talloze  actoren:  van  collectiebeherende  instellingen  en  dienstverlenende  erfgoedorganisaties over scholen en socio-culturele verenigingen tot lokale besturen en intergemeentelijke diensten.

  Dit uiterst waardevolle, schragende werk verdient waardering en steun. Histories is er voor erfgoedvrijwilligers met een  toegankelijke  dienstverlening  die  hen  helpt  om  hun  praktijken  te  versterken  en  hun  kennis  te  verspreiden,  met  inspiratie voor de huidige en nieuwe generaties vrijwilligers, en met kansen voor interactie en cocreatie met anderen. We realiseren dit door voort te bouwen op onze sterktes: onze praktijkkennis, onze pragmatische aanpak op maat en onze verbindende schakelfunctie binnen het fijnmazige ecosysteem van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen.

  Dankzij  onze  participatieve  en  inclusieve  aanpak  is  Histories  is  er  ook  door  erfgoedvrijwilligers.  Door  samen  met  hen te besturen en projecten en trajecten op te zetten, realiseren we voldoende draagvlak en een duurzaam resultaat.

 • Categorie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle

  Vanaf de 15de eeuw, vrij vlug na het begin van de boekdrukkunst, verschenen er boeken met uitleg over Halle en zijn Lieve-Vrouw. Op minder dan 600 jaar, waren dat meer dan 3.000 boeken en/of artikels. De laatste 90 jaar heeft vooral onze Geschied- en Oudheidkundige Kring daartoe bijgedragen. Dat is normaal, aangezien de voornaamste doelstellingen van onze vereniging zijn: “zich inzetten voor het bewaren en verspreiden van kennis over alles wat met de geschiedenis van Halle en zijn samenleving in al zijn aspecten te maken heeft”

 • Categorie Koninklijke Heemkring "Ascania" Asse Koninklijke Heemkring "Ascania" Asse

   

   

 • Categorie Lenniks Archief Lenniks Archief

   

   

 • Categorie Rausa - Erfgoed Roosdaal Rausa - Erfgoed Roosdaal

  Het tijdschrift ""Rausa"" zal tien maal per jaar verschijnen. Februari, maart, mei, juni, augustus, oktober, november en december in digitale versie.

  In april wordt Rausa als gedrukte monografie uitgegeven ter gelegenheid van de Erfgoeddag, in september ter gelegenheid van de Open monumentendag.

 • Categorie Verbond voor Heemkunde Verbond voor Heemkunde

   

   

 • Categorie Vereniging voor Brusselse geschiedenis Vereniging voor Brusselse geschiedenis

   

   


Uitgebreide statistieken

 • Aantal paginahits: 26.291.152
 • Aantal bestanden: 1.461.874
 • Ontsloten informatie: 618.248 Mbyte
 • Aantal databankvelden: 11.069.196

Zoeken

Back to Top